Art 10, lid 2.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd

 Art 11, lid 3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het eind van een boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

Art 11 lid 4.

Een opzegging in strijd met het in lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.